Hàm get_adjacent_post wordpress lấy bài viết trước, sau

Hàm get_adjacent_post wordpress lấy bài viết trước, sau

Hàm get_adjacent_post();

Trong wordpress hàm này giúp lấy next post hoặc là previous post ( wordpress lấy bài trước hoặc là bài sau). Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm này như sau:

Cách sử dụng hàm get_adjacent_post();

Hàm được trình bày như sau:

<?php get_adjacent_post( $in_same_term, $excluded_terms, $previous, $taxonomy ) ?>

Các tham số:

$in_same_term nhận giá trị là true hoặc false, tham số này cho phép lấy các bài viết cùng danh mục với bài hiện tại hoặc không (true là có, false là không, mặc định là false).

$excluded_terms nhận giá trị là string, tham số này sử dụng để loại trừ các danh mục, mỗi danh mục được phân tách bởi dấu phẩy, mặc định để rỗng ”.

$previous nhận giá trị true hoặc false, tham số này cho phép bạn chọn lấy bài trước hoặc là không, mặc định là true.

$taxonomy tham số này nhận giá trị string, lấy tên danh mục để gán vào, mặc định sẽ là category.

Ví dụ sử dụng hàm get_adjacent_post

Ví dụ lấy bài viết liền kề trước bài viết hiện tại ( get previous post wordpress).

<?php $prev_post = get_adjacent_post( true, '', true, 'taxonomy_slug' ); ?>
<?php if ( is_a( $prev_post, 'WP_Post' ) ) { ?>
<a href="<?php echo get_permalink( $prev_post->ID ); ?>"><?php echo get_the_title( $prev_post->ID ); ?></a>
<?php } ?>

Ví dụ lấy bài viết liền kề sau bài viết hiện tại (get next post wordpress).

<?php $next_post = get_adjacent_post( true, '', false, 'taxonomy_slug' ); ?>
<?php if ( is_a( $next_post, 'WP_Post' ) ) { ?>
<a href="<?php echo get_permalink( $next_post->ID ); ?>"><?php echo get_the_title( $next_post->ID ); ?></a>
<?php } ?>

Mẹo cho bạn

Lấy post thumbnail của next post hoặc previous post

Để lấy được thumbnail chúng ta tạo ra 1 biến nữa và sử dụng hàm get_the_post_thumbnail() để lấy, cách làm như sau:

<?php $prevthumbnail = get_the_post_thumbnail($prevPost->ID,array(80,97)); ?>

Sau khi lấy được biến $prevthumbnail các bạn chỉ cần gọi nó ra và xài thôi.

Gắn dòng này vào vị trí bạn muốn hiển thị thumbnail

<?php echo $prevthumbnail ?>

Mình hi vọng với hàm get_adjacent_post(); các bạn sẽ build theme nhanh hơn, xin cảm ơn!

Tôi là một freelancer, mọi kiến thức mà tôi chia sẻ cho bạn đều là miễn phí!