Hàm get_boundary_post wordpress lấy bài đầu hoặc bài mới

Hàm get_boundary_post wordpress lấy bài đầu hoặc bài mới

Hàm get_boundary_post();

Hàm này giúp lấy first post hoặc latest post (bài viết đầu tiên hoặc bài viết cuối cùng trong cùng 1 danh mục). Cách sử dụng hàm này như sau:

Cách sử dụng hàm get_boundary_post();

Hàm được trình bày như sau:

<?php get_boundary_post( $in_same_cat, $excluded_categories, $start, $taxonomy ); ?>

Các tham số:

$in_same_cat nhận giá trị là true hoặc false, tham số này cho phép lấy các bài viết cùng danh mục với bài hiện tại hoặc không (true là có, false là không, mặc định là false).

$excluded_categories nhận giá trị là string, tham số này sử dụng để loại trừ danh mục không muốn lấy post, mặc định để rỗng ”.

$start nhận giá trị true hoặc false, tham số này cho phép lấy bài post đầu tiên hoặc bài mới nhất true là lấy bài đầu tiên, false là lấy bài mới nhất, mặc định true.

$taxonomy tham số này nhận giá trị string, lấy tên danh mục để gán vào, mặc định sẽ là category.

Ví dụ sử dụng hàm get_boundary_post();

Ví dụ lấy bài viết đầu tiên trong danh mục (get first post in category wordpress).

<?php $first= get_boundary_post(true,'', true, 'category');
 if (!empty($first)) { foreach ($first as $post) { ?>
<a href="<?php echo the_permalink($post->ID); ?>"><?php echo $post->post_title; ?></a>
<?php }} ?>

Ví dụ lấy bài viết mới nhất trong danh mục (get latest post in category wordpress).

<?php $latest= get_boundary_post(true,'', false, 'category');
if (!empty($latest)) { foreach ($latest as $post) { ?>
<a href="<?php echo the_permalink($post->ID); ?>"><?php echo $post->post_title; ?></a>
<?php }} ?>

Hi vọng với bài giới thiệu về hàm get_boundary_post(); trên đây các bạn sẽ có tài liệu tham khảo mới giúp việc build theme nhanh hơn. Xin cảm ơn!

Tôi là một freelancer, mọi kiến thức mà tôi chia sẻ cho bạn đều là miễn phí!